અગત્યની નોંઘ

  • http://www.ucdc.co.in ઉંઝા કડવા પાટીદાર ટ્રસ્ટ સંચાલિત Online Job Portal.
  • ફક્ત નવા મેમ્બર માટે અોન લાઇન ડિરેક્ટરી માં ફોર્મ ભરવું. જેમના નામ સમાજની ડિરેક્ટરીમાં છે તેઅોના નામ અોનલાઇન હોવાથી તેઅોએ ફરીથી રજીસ્ટ્રેશન કરવું નહી. 
  • જે સભ્યોએ ઓન લાઇન ડીરેક્ટરી માટે પરિવારની વિગતનું ફોર્મ ભરી આપેલ છે. તેમના પાસવર્ડ મોબાઇલ નંબર ઉપર મોકલી દીધેલ છે.
  • નવી ડીરેક્ટરીની બુક બનાવવાની હોય જેના ૫રિવારની વિગત નું ફોર્મ આ૫વાનું હોય તે અચુક આપી દેશો નહીતર અોનલાઇન અને ડીરેક્ટરીમાં પણ નામ આવશે નહી.
  • મેરેજ બ્યુરો ઓન લાઇન રજીસ્ટ્રેશન થઇ શકશે પરંતુ જયાં સુધી લીવીંગ સર્ટી અને માર્કશીટ ની ટ્રુ કોપી આપવામાં આવશે નહી ત્યાં સુઘી એપ્રૂવલ આ૫વામાં આવશે નહી.

આભાર સહ, પ્રમુખ શ્રી.